ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ gkk777 မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ gkk777တြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

gkk777ေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

gkk777 ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ gkk777 သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 gkk777တြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကgkk777မွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။gkk777မွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 gkk777မွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

5.5 ကစားသမားမ်ား၏ အေကာင့္စကားဝွက္မ်ားကို လုံၿခဳံစြာသိမ္းဆည္းပါ။ အေကာင့္စကားဝွက္မ်ား ေပါက္ၾကားပါက၊ အေကာင့္ ထံမွ‌ေငြေၾကးဆုံးရႈးမႈအတြက္ gkk777မွတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုgkk777မွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 gkk777မွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု gkk777မွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ gkk777 မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုgkk777မွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုgkk777မွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို gkk777 ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 gkk777မွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကgkk777မွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုgkk777မွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကgkk777မွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 gkk777မွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 gkk777ဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္gkk777မွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


8. အားကစားစည္းကမ္းခ်က္ :

8.1 ဤဆိုက္ရွိဂိမ္းအားလုံးအတြက္ အျမင့္ဆုံးထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ 300,000,000 ks

အထူးအစီအစဥ္


စာရင္းသြင္းၿပီး 10,000 ks ရယူလိုက္ပါ (ႀကိမ္ေရမလို)🤩

ပါဝင္ရန္နည္းလမ္း

🔺 ဂိမ္းအေကာင့္ဖြင့္ၿပီး Customer Service ဆက္သြယ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူလိုက္ပါ။

🔺 ေငြထုတ္အေကာင့္ Wave - K Pay Level 2 ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူၿပီးေနာက္ IP တစ္ခုထပ္ပိုျခင္း ( သို႔ ) Free Spin ခ်န္ကာပ႐ိုမိုးရွင္းအန႔္ၿပီးမွ Free Spin ကို ေငြသြင္းၿပီး ဆက္လက္ကစားထားလွ်င္အႏိုင္မ်ားထုတ္မေပးပါ၊အရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။


⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။


 

ေန႔စဥ္ရယူႏိုင္သည့္ စေလာ့ ေဘာနပ္ ✨ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္


🔺 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ join ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္စ္ရယူပါ။

🔺 ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္  slot games အားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။ အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္မေပးပါ၊ သြင္းေငြအမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🔺ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🔺ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🔺ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလဖရီးစပင္ဝယ္ယူထားၿပီးေနာက္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအန႔္ၿပီးမွ ဖရီးစပင္ကို ေငြသြင္းၿပီး ဆက္လက္ကစားထားလွ်င္အရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 4ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

ေန႔တိုင္းေပးသည့္ PG BONUS


ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

🔺 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ join ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္စ္ရယူပါ။

🔺 ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ PG slot ဂိမ္းကစားႏိုင္ပါသည္။အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္မေပးပါ၊ သြင္းေငြအမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🔺ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🔺ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🔺ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလဖရီးစပင္ဝယ္ယူထားၿပီးေနာက္ ပ႐ိုမိုးရွင္းအန႔္ၿပီးမွ ဖရီးစပင္ကို ေငြသြင္းၿပီး ဆက္လက္ကစားထားလွ်င္အရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 5ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

ေန႔စဥ္ရယူႏိုင္သည့္ အရႈံးျပန္အမ္းေငြေဘာနပ္ 🤙


သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

🔺 ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသို႔ဝင္ၿပီးလွ်င္ 24hr Customer Service သို႔ဆက္သြယ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူႏိုင္သည္။

🔺 တြက္ခ်က္သည့္အခ်ိန္ : ဥပမာ - February 26 ရက္တြင္ 00:00 ~ 23:59 ထိစုစုေပါင္း 3,000မွတ္ ရႈံးပါကေနာက္ေန႔တြင္ ေဘာနပ္ 300 မွတ္ ရယူႏိုင္သည္။ရက္ျခားၿပီးေဘာနပ္လာမယူပါက အလိုေလ်ာက္ပယ္ဖ်က္ပါမည္။

🔺 ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🔺 ေဘာနပ္မွတ္ျဖင့္ Free Spin ခ်န္ကာပ႐ိုမိုးရွင္းအန႔္ၿပီးမွ Free Spin ကို ေငြသြင္းၿပီး ဆက္လက္ကစားထားလွ်င္အႏိုင္မ်ားထုတ္မေပးပါ။(ႏိုင္မွတ္မ်ားအားလုံးsystemမွႏုတ္ယူပါမည္)

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး 5 မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 20ဆ ျပည့္မွပ႐ိုမိုးရွင္းမွ ႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။


⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။


 

 

အပါတ္စဥ္စေနေန႔ 50% Slot Bonus (ႀကိမ္ေရမလို ေငြထုတ္နိင္သည္)သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား


🔺 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ " Join " ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

🔺 ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

🔺 ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းယူၿပီးေနာက္ Free spin ခ်န္ကာပ႐ိုမိုးရွင္းအန႔္ၿပီးမွ Free Spinကို ေငြသြင္းၿပီး ဆက္လက္ကစားထားလွ်င္ အႏိုင္မွတ္မ်ားထုတ္မေပးပါ၊အရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) စုစုေပါင္းပ႐ိုမိုးရွင္းအႏိုင္မွတ္ 750 မွတ္ရွိမွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။


⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။


 

အပါတ္စဥ္တနဂၤေႏြေန႔ 50% Slot Bonus ( ႀကိမ္ေရမလို ေငြထုတ္ႏိုင္သည္ )သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား


🔺 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ " Join " ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

🔺 ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

🔺 ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းယူၿပီးေနာက္ Free spin ခ်န္ကာပ႐ိုမိုးရွင္းအန႔္ၿပီးမွ Free Spinကို ေငြသြင္းၿပီး ဆက္လက္ကစားထားလွ်င္ အႏိုင္မွတ္မ်ားထုတ္မေပးပါ၊အရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) စုစုေပါင္းပ႐ိုမိုးရွင္းအႏိုင္မွတ္ 2,200 မွတ္ရွိမွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။


⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။


 

💵💰အျမင့္မားဆုံး ေငြသားကံစမ္းမဲ 10 ဆ ခံစားခြင့္💰💵


သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

💵(19)ႀကိမ္ေျမာက္ ကံစမ္းမဲကာလ : March 16 ရက္ ( 00:00 ) မွ March  31 ရက္ေန႔ ( 23:59 ) ထိ
ျဖစ္သည္။
System မွမဲေဖာက္ေပးမည့္ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္ : April 1 ရက္ေန႔ညေန 3 နာရီတြင္ဆုရသူစာရင္းတင္ျပေပးပါမည္။

💵(20)ႀကိမ္ေျမာက္ ကံစမ္းမဲကာလ : April 1 ရက္ ( 00:00 ) မွ April15 ရက္ေန႔ ( 23:59 ) ထိ
ျဖစ္သည္။
System မွမဲေဖာက္ေပးမည့္ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္ :April 16 ရက္ေန႔ညေန 3 နာရီတြင္ဆုရသူစာရင္းတင္ျပေပးပါမည္။

👏🏻 ကံစမ္းမဲပါဝင္ရန္ ဂိမ္းအားလုံး ကံစမ္းႏိုင္သည္။

👏🏻 ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြျဖင့္ကစားထားေသာႀကိမ္ေရ ( 2,000 ) မွတ္ရွိပါက ကံစမ္းမဲလက္မွတ္ 1 ေစာင္ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္သည္။

👏🏻 Gkk777 System ျဖင့္ကံစမ္းမဲလက္မွတ္ကို 15 ရက္တစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကာလအထိ စုေဆာင္းမည္မဟုတ္ပါ။

👏🏻 သတ္မွတ္ကာလျပည့္တိုင္းတစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္ၿပီး System မွအလိုေလ်ာက္မဲႏႈိက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ဆုမဲေပါက္သူမ်ားကိုGkk777ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္တင္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

👏🏻 ဆုေၾကးေငြကို ဂိမ္းအေကာင့္တြင္ခ်ိတ္ထားသည့္ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႔တိုက္႐ိုက္လြဲေပးမည္။

👏🏻 ဆုေၾကးလက္ခံရရွိသူမ်ား တစ္လအတြင္း လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္သည္။

👏🏻 GKK777 မွဤဆုေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။


18 ႀကိမ္ေျမာက္ ေငြသားကံစမ္းမဲအစီစဥ္မွ မဲေပါက္သူစာရင္း

ပထမဆု(1,000,000ks)
စဥ္ အေကာင့္ အမည္ ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gksu852*** key lay 3/16/2023 2
ဒုတိယဆု(500,000ks) 
စဥ္ အေကာင့္ အမည္ ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gkduking minko 3/16/2023 2
2 gksung7788 mu 3/16/2023 3
တတိယဆု (200,000ks)
စဥ္ အေကာင့္ အမည္ ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gkyu88*** ar fan 3/18/2023  
2 gkchitl*** lugyi 3/18/2023  
3 gkmyol*** Myo lin 3/18/2023 5
4 gk2p*** DoubleP 3/16/2023  
5 gkann7*** nan mi 3/16/2023 3
စတုတၳဆု(100,000ks)
စဥ္ အေကာင့္ အမည္ ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gktuntu*** soe twe 3/18/2023  
2 gkppone*** sie tat 3/18/2023 4
3 gksoeso*** soe tun 3/18/2023  
4 gkkuku*** ku ku 3/18/2023 8
5 gkkham*** khan 3/18/2023 2
6 gkkawk*** kawkaw 3/16/2023  
7 gkman*** city 3/16/2023 10
8 gkaiw*** Ai Weng 3/16/2023  
9 gkkiki*** kiki 3/16/2023 6
10 gk58ok*** hu 3/16/2023  
ပၪၥမဆု(50,000ks)
စဥ္ အေကာင့္ အမည္ ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gkzay*** Zay 3/16/2023 2
2 gkzinla*** U Win Htike 3/16/2023  
3 gknon*** nono 3/16/2023  
4 gktw672*** ThwalThwalTun 3/16/2023  
5 gkskb*** Myint    
6 gkarrho*** arrhong 3/18/2023  4
7 gk01aung*** thu 3/18/2023   
8 gk99955*** ar di 3/18/2023  10
9 gk2255*** meimei 3/18/2023  2
10 gkjinl*** jinlay 3/17/2023  
11 gkjons*** jon 3/17/2023 8
12 gkphyok*** Phyo khan 3/16/2023  
13 gk4731*** sai tun thinaun 3/16/2023  
14 gk22*** Lucklyman    
15 gkmrjok*** mr nyi 3/16/2023  
16 gkfenf*** fen 3/18/2023 6
17 gkchaom*** ar chao 3/18/2023  
18 gkaibu*** aibu 3/18/2023 6
19 gk558*** khaing 3/18/2023  
20 gkwod*** tun tun 3/16/2023 4

 

ရွမ္းကိုးမီး 50% ပ႐ိုမိုးရွင္း ✨


သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ❗️

🔺 ေလာ့အင္ ဝင္ၿပီး အေပၚဘက္ေနရာတြင္ Join ႏွိပ္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူပါ။မန္ဘာဝင္တိုင္း ( 24 ) နာရီ တစ္ႀကိမ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

🔺 သြင္းေငြမွာ (100) မွတ္ ျဖစ္ၿပီး ေဘာနပ္အျဖစ္ 50 မွတ္ အပို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

🔺ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ Shan Koe Mee ထဲမွ SKM ဂိမ္းမ်ားကိုသာ ကစားႏိုင္သည္။

🔺
ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🔺 အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ား ထုတ္မေပးဘဲ သြင္းေငြအမွတ္ကိုသာ ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🔺ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ (10) ဆ ျပည့္ပါက ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ အျငင္းပြားမႈရွိပါက GKK777 ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

📌 ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

 

က်ား-နဂါး စေလာ့ဆု 🏆 🥇🥈🥉

🏆 တစ္ေန႔တာဆုရွင္ - ေန႔စဥ္စာရင္းတြင္ အမွတ္အမ်ားဆုံး ( 2 )ဦး၊

🏆 တစ္ပါတ္တာဆုရွင္ - တစ္ပါတ္အတြင္း ေန႔စဥ္ဆုအမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူ ( 2 ) ဦး၊

🏆 တစ္လတာဆုရွင္ - တစ္လတာအတြင္း ေန႔စဥ္ဆုအႀကိမ္ေရ အမ်ားဆုံးရရွိသည့္မန္ဘာမ်ား ဆုရရွိမည္ျဖစ္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ တူညီေသာဆုရရွိသူႏွစ္ဦးရွိလွ်င္ အညီအမွ်ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။

🏆 Spin (သို႔) Free Spin တစ္ခ်က္တြင္အမွတ္ 500 ႏွင့္အထက္ အႏိုင္ရရွိမွသာ ဆုစာရင္း ဝင္ပါမည္။

🏆 Slot ဂိမ္းအားလုံးတြက္ခ်က္ေပးပါသည္။(YGG ၊ ACE WIN မပါဝင္ပါ)အႏိုင္ရရွိေသာဆုမ်ားကို ႀကိမ္ေရတစ္ဆကစားၿပီးမွသာလွ်င္ေငြထုတ္ႏိုင္မည္။

🏆 အနိင္ရရွိေသာဆုမ်ားကို ေနာက္တစ္ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ (၂) နာရီတြင္ ေန႔စဥ္ထည့္သြင္းေပးပါမည္။

📢 တစ္စုံတစ္ရာနားလည္မႈလြဲပါက Customer Service သို႔ 24 နာရီဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

📌 ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။


မ်ားမ်ားေဆာ့ မ်ားမ်ားရ ေန႔စဥ္ 0.6% ေကာ္မရွင္ ✨

💎 GKK777 ၏မန္ဘာတိုင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။


💎 ေကာ္မရွင္အတြက္ ဂိမ္းမကစားဘဲ ေငြထုတ္ယူနိင္ပါသည္။

💎 ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြႏွင့္ကစားထားေသာ JDB / CQ9 / JILI / FC / PP / PG / YB  စေလာ့ဂိမ္းမ်ား၏ Coin in ကိုသာတြက္ခ်က္ေပးပါမည္။


💎 ေန႔စဥ္ကစားေသာ ႀကိမ္ေရမွရရွိေသာ ေကာ္မရွင္မွတ္မ်ားကို ေနာက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ (၄) နာရီတြင္ထည့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။


💎ေကာ္မရွင္ရယူရန္ အနိမ့္ဆုံး‌သတ္မွတ္ထားသည့္ဆုေငြမွာ ( 50 ) မွတ္ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္ေသာမန္ဘာမ်ားသာ ဆုေငြ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ အမွတ္မျပည့္ေသာ Coin in မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။ ‌ေန႔စဥ္ အသစ္မွစ၍ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

ေငြသြင္းေငြထုတ္သတိေပးခ်က္ ❗️

သြင္းေငြ၏ ႀကိမ္ႏႈန္း(1) ဆ ျပည့္မွသာ ေငြထုတ္ႏိုင္မည္။! 

ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ (K Pay - Wave Pay - KBZ Bank - Cb Bank - Aya Bank - Aya Pay - YOma Bank - Uab Pay - USDT တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

100 ယူနစ္သည္ ေငြက်ပ္ 10,000 နွင့္ညီမ်ွပါသည္ အနည္းဆံုး 3,000 က်ပ္မွ စသြင္းနိုင္ျပီး ယူနစ္ 30 နွင့္ ညီမွ်ပါသည္။

📢 တစ္စုံတစ္ရာနားလည္မႈလြဲပါက Customer Service သို႔ 24 နာရီဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။


📢 GKK777 သို႔ဆက္သြယ္ရန္ Live Chat (သို႔) Viber Official Channel သာရွိပါသည္။ Viber ဖုန္းနံပါတ္မွာလည္း 09 768 875 352 /09 683894724 တစ္ခုတည္းသာရွိပါသည္။

⛔️ ထို႔ေၾကာင့္ GKK777 မွသတ္မွတ္ထားေသာဆက္သြယ္ရန္ေနရာမ်ားမွဆက္သြယ္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ အျခားေနရာမွဆက္သြယ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာေသာျပသနာမ်ားကို (လုံးဝ)တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသတိေပးႏိုးေဆာ္ပါသည္။

⛔️ Online customer service ဖုန္းမွာလည္း 09-665758722 , 09 773 875 386 သာရွိပါသည္။ 24 နာရီဝန္ေဆာင္မႈရွိပါတယ္ရွင့္။

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္းနံပါတ္

 09-665758722

ဖုန္းနံပါတ္

 09-773875386

ေဒါင္းလုဒ္


IOS - Installation

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ျပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ screen ကိုေလွ်ာ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Android - Installation

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ ညာဘက္မီႏူးကိုေရြးခ်ယ္ပါ

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Android App - Download

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ

 • အဆင့္ 2

  Click App download

 • အဆင့္ 3

  Click Download app

 • အဆင့္ 4

  Then click OK

 • အဆင့္ 5

  Click install

 • အဆင့္ 6

  Now you have icon app