ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ gkk777 မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ gkk777တြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

gkk777ေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

gkk777 ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ gkk777 သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 gkk777တြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကgkk777မွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။gkk777မွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 gkk777မွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

5.5 ကစားသမားမ်ား၏ အေကာင့္စကားဝွက္မ်ားကို လုံၿခဳံစြာသိမ္းဆည္းပါ။ အေကာင့္စကားဝွက္မ်ား ေပါက္ၾကားပါက၊ အေကာင့္ ထံမွ‌ေငြေၾကးဆုံးရႈးမႈအတြက္ gkk777မွတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုgkk777မွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 gkk777မွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု gkk777မွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ gkk777 မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုgkk777မွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုgkk777မွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို gkk777 ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 gkk777မွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကgkk777မွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုgkk777မွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကgkk777မွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 gkk777မွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 gkk777ဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္gkk777မွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


8. အားကစားစည္းကမ္းခ်က္ :

8.1 ဤဆိုက္ရွိဂိမ္းအားလုံးအတြက္ အျမင့္ဆုံးထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ 300,000,000 ks

အထူးအစီအစဥ္


💵💰တတိယအႀကိမ္မွစ၍ ၆ဆအပိုခံစားခြင့္ရမည့္ ေငြသားကံစမ္းမဲ💰💵


သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
💵 ဆဌမအႀကိမ္ ကံစမ္းမဲစတင္ခ်ိန္ : September 1 ရက္ ( 00:00 ) မွ September 15 ရက္ေန႔ ( 23:59 ) ေနာက္ဆုံး ထား၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။
💵 ဆဌမအႀကိမ္ မဲေဖာက္ေပးမည့္ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္ : September 17 ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ညေန 3 နာရီတြင္ GKK777မွ မဲႏႈိက္ေပးမွာျဖစ္သည္။👏🏻 ကံစမ္းမဲပါဝင္ရန္ ဂိမ္းအားလုံး ကံစမ္းႏိုင္သည္။
💵သတၱမအႀကိမ္ ကံစမ္းမဲစတင္ခ်ိန္ : September 16 ရက္ ( 00:00 ) မွ September 30 ရက္ေန႔ ( 23:59 ) ေနာက္ဆုံး ထား၍တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။
💵 သတၱမအႀကိမ္ မဲေဖာက္ေပးမည့္ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္ : October 2 ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ညေန 3 နာရီတြင္ GKK777မွ မဲႏႈိက္ေပးမွာျဖစ္သည္။👏🏻 ကံစမ္းမဲပါဝင္ရန္ ဂိမ္းအားလုံး ကံစမ္းႏိုင္သည္။

👏🏻 ႐ိုး႐ိုးႀကိမ္ေရ 30,000 မွတ္ ရွိပါက ကံစမ္းမဲလက္မွတ္ 1 ေစာင္ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္သည္။
👏🏻ကံစမ္းမဲတစ္ခုခ်င္းစီ၏အေၾကာင္းအရာမ်ား facebook ( https://fb.watch/fjRRcxLOA6/ )တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
👏🏻 Gkk777 စနစ္ျဖင့္ ကံစမ္းမွတ္လက္မွတ္ကို 15 ရက္အတြင္းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကာလအထိ စုေဆာင္းမည္မဟုတ္ပါ။

👏🏻 ဆုေၾကးေငြကို ဂိမ္းအေကာင့္တြင္ခ်ိတ္ထားသည့္ဘဏ္အေကာင့္ထဲ တိုက္႐ိုက္လြဲေပးမည္။

👏🏻 ဆုေၾကးလက္ခံရရွိသူမ်ား တစ္လထပ္ပို၍ လာေရာက္ယူေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္သည္။

👏🏻 GKK777 မွဤဆုေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

ဆဌမအႀကိမ္‌ေငြသားကံစမ္းမဲအစီစဥ္မွ မဲေပါက္သူစာရင္း

ပထမဆု(500,000ks)
စဥ္ အေကာင့္ အမည္ ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gkmct*** Thet Lwin Aung 17/9/2022 4
ဒုတိယဆု(50,000ks)   
စဥ္ အေကာင့္ Name ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gkkok*** soe htut 17/9/2022  
2 gktha*** than zaw oo 17/9/2022  
3 gkaut*** Myat Khant 17/9/2022  
တတိယဆု (30,000ks)
စဥ္ အေကာင့္ အမည္ ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gkthk*** U Thiha Kyaw 17/9/2022 4
2 gklam*** Mg La Min Htet Thar 17/9/2022  
3 gkwan*** Aung Moe Myint 17/9/2022 6
4 gkhtw*** Uhtwe    
5 gkmct*** Thet Lwin Aung 17/9/2022 4
စတုတၳဆု(20,000ks)
စဥ္ အေကာင့္ အမည္ ထုတ္သည့္ရက္စြဲ
1 gkuso*** Soe Htet    
2 gklam*** Mg La Min Htet Thar 17/9/2022  
3 gk402*** wanasoe 17/9/2022  
4 gksxi*** Shine Sein    
5 gkwan*** Aung Moe Myint 17/9/2022 6
6 gkzko*** nayhtun aung    
7 gkhtw*** Uhtwe    
8 gkaut*** Myat Khant 17/9/2022  
9 gkyan*** Yan 17/9/2022  
10 gksha*** Nyan Myint Shein   6

စေလာ့-ငါးပစ္ 10% ပ႐ိုမိုးရွင္း 🤑သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ❗️

🔺 ေလာ့အင္ ဝင္ၿပီး အေပၚဘက္ေနရာတြင္ သြင္းေငြအမွတ္ထည့္ပါ Join ႏွိပ္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူပါ။မန္ဘာဝင္တိုင္း ( 24 ) နာရီတစ္ႀကိမ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

🔺 ေငြသြင္းၿပီးပ႐ိုမိုးရွင္းရယူရန္ customer service သို႔ ဆက္သြယ္ရပါမည္။

🔺 သြင္းေငြ (500) မွတ္ မွ (1,000) မွတ္အထိ စိတ္ႀကိဳက္ေငြပမာဏကိုသြင္းႏိုင္ၿပီး အပိုေဘာနပ္အေနနဲ႔ 10% ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

🔺 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္း  မ်ားကို ကစားႏိုင္သည္။ ( YB/ PP/ YGG/MABU ကစား၍မရပါ )

🔺 အျခားဂိမ္းကစားထားပါက ႏိုင္မွတ္မ်ားထုတ္မေပးဘဲ သြင္းေငြအမွတ္သာ ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ ( 2 ) ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ အျငင္းပြားမႈရွိပါက GKK777 ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ 

📌 ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

 

Super Weekend 20% ပ႐ိုမိုးရွင္း 🎉သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား❗️
🔺
 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး အေပၚဘက္ေနရာတြင္ သြင္းေငြအမွတ္ထည့္ပါ Join ႏွိပ္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူပါ။အပတ္စဥ္တိုင္း တစ္ရက္ကို တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ရယူႏိုင္ပါသည္။

🔺  သြင္းေငြ (100) မွတ္ မွ (1000) မွတ္အထိ စိတ္ႀကိဳက္ေငြပမာဏကိုသြင္းႏိုင္ၿပီး အပိုေဘာနပ္အေနနဲ႔ 20% ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

🔺 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္ဂိမ္း မ်ားကို ကစားႏိုင္သည္။ ( YB/ PP / YGG/MABU ကစား၍မရပါ )

🔺 အျခားဂိမ္းကစားထားပါက ႏိုင္မွတ္မ်ားထုတ္မေပးဘဲ သြင္းေငြအမွတ္သာ ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🔺 ႀကိမ္ေရထည့္တြက္ရာတြင္လည္း ငါးပစ္ႏွင့္ စေလာ့ဂိမ္း ႀကိမ္ေရသာ ထည့္တြက္မည္ျဖစ္သည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ (5) ဆ ျပည့္ပါက ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ အျငင္းပြားမႈရွိပါက GKK777 ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

📌ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

 

ရွမ္းကိုးမီး 50% ပ႐ိုမိုးရွင္း ✨


သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ❗️

🔺 ေလာ့အင္ ဝင္ၿပီး အေပၚဘက္ေနရာတြင္ Join ႏွိပ္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူပါ။မန္ဘာဝင္တိုင္း ( 24 ) နာရီ တစ္ႀကိမ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

🔺 သြင္းေငြမွာ (100) မွတ္ ျဖစ္ၿပီး ေဘာနပ္အျဖစ္ 50 မွတ္ အပို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

🔺ပ႐ိုမိုးရွင္းမွတ္ျဖင့္ Shan Koe Mee ထဲမွ SKM ဂိမ္းမ်ားကိုသာ ကစားႏိုင္သည္။ ( Texas Hold'EM အား ကစား၍မရပါ )

🔺 အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ား ထုတ္မေပးဘဲ သြင္းေငြအမွတ္ကိုသာ ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🔺 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🔺 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ (10) ဆ ျပည့္ပါက ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ဤပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ အျငင္းပြားမႈရွိပါက GKK777 ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

📌 ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

 

က်ား-နဂါး စေလာ့ဆု 🏆 🥇🥈🥉

🏆 တစ္ေန႔တာဆုရွင္ - ေန႔စဥ္စာရင္းတြင္ အမွတ္အမ်ားဆုံး ( 3 )ဦး တစ္ပါတ္တာဆုရွင္ - တစ္ပါတ္အတြင္း ေန႔စဥ္ဆုအမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူ ( 2 ) ဦး တစ္လတာဆုရွင္ - တစ္လတာအတြင္း ေန႔စဥ္ဆုအႀကိမ္ေရ အမ်ားဆုံးရရွိသည့္မန္ဘာမ်ား ဆုရရွိမည္ျဖစ္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ တူညီေသာဆုရရွိသူႏွစ္ဦးရွိလွ်င္ အညီအမွ်ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။

🏆 ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြႏွင့္ေဆာ့ထားေသာ Spin (သို႔) Free Spin တစ္ခ်က္တြင္အမွတ္ 500 ႏွင့္အထက္ အႏိုင္ရရွိမွသာ ဆုစာရင္း ဝင္ပါမည္။

🏆 အႏိုင္ရရွိေသာဆုမ်ားကို ႀကိမ္ေရမလိုအပ္ဘဲ တန္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဆုအမွတ္မ်ားကို JDB/CQ9/JILI/FC ကစားထားေသာႀကိမ္ေရမ်ားသာထည့္တြက္မည္။

🏆 စေလာ့အႏိုင္ရဆုစာရင္း တြင္ ပါဝင္သူမ်ားသာ ဆုရရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။

🏆 အနိင္ရရွိေသာဆုမ်ားကို ေနာက္တစ္ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ (၂) နာရီတြင္ ေန႔စဥ္ထည့္သြင္းေပးပါမည္။

📢 တစ္စုံတစ္ရာနားလည္မႈလြဲပါက Customer Service သို႔ 24 နာရီဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

📌 ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။
စေလာ့အႏိုင္ရဆုစာရင္း

ရက္စြဲ                   တစ္လတာဆုရွင္
  ဂိမ္းအေကာင့္:
ရက္စြဲ
14/09/2022 21/09/2022    
တစ္ပတ္တာ ပထမဆု gkwba*** gkuso***    
တစ္ပတ္တာ ဒုတိယဆု gkwba*** gk102***    
ရက္စြဲ
08/09/2022 15/09/2022 22/09/2022  
တစ္ေန႔တာပထမဆု gksx*** gkuso*** gkwan***  
တစ္ေန႔တာဒုတိယဆု gkau**** gk102*** gkphyo***  
တစ္ေန႔တာတတိယဆု gkyh**** gk102*** gk251***  
ရက္စြဲ
09/09/2022 16/09/2022 23/09/2022  
တစ္ေန႔တာပထမဆု gkfox*** gkjay*** gkuso***  
တစ္ေန႔တာဒုတိယဆု gkjay**** gkwan*** gkwan***  
တစ္ေန႔တာတတိယဆု gkgkgk*** gkjay*** gkwan***  
ရက္စြဲ
10/09/2022 17/09/2022 24/09/2022  
တစ္ေန႔တာပထမဆု gkwan*** gkhi12*** gkwan***  
တစ္ေန႔တာဒုတိယဆု gkwan*** gkjay*** gkwan***  
တစ္ေန႔တာတတိယဆု gkwan*** gkyha*** gkwan***  
ရက္စြဲ
11/09/2022 18/09/2022 25/09/2022  
တစ္ေန႔တာပထမဆု gkwba*** gkwai*** gkwan***  
တစ္ေန႔တာဒုတိယဆု gkwba*** gkwai*** gk345****  
တစ္ေန႔တာတတိယဆု gkwba*** gkwai*** gkxc4***  
ရက္စြဲ
12/09/2022 19/09/2022 26/09/2022  
တစ္ေန႔တာပထမဆု gkatp*** gkwan***  gkusoe***  
တစ္ေန႔တာဒုတိယဆု gkatp*** gkwan***  gkusoe***  
တစ္ေန႔တာတတိယဆု gkatp*** gkwan***  gkusoe***  
ရက္စြဲ
13/09/2022 20/09/2022 27/09/2022  
တစ္ေန႔တာပထမဆု gkwan*** gkwan***  gkusoe***  
တစ္ေန႔တာဒုတိယဆု gkwan*** gkuso*** gkusoe***  
တစ္ေန႔တာတတိယဆု gkwww*** gkred*** gkusoe***  
ရက္စြဲ
14/09/2022 21/09/2022    
တစ္ေန႔တာပထမဆု gkkya*** gkwan***     
တစ္ေန႔တာဒုတိယဆု gkkat*** gkzeus***    
တစ္ေန႔တာတတိယဆု gkwan*** gkphyo***    
         

 

မ်ားမ်ားေဆာ့ မ်ားမ်ားရ ေန႔စဥ္ 0.6% ေကာ္မရွင္ ✨

💎 GKK777 ၏မန္ဘာတိုင္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။


💎 ေကာ္မရွင္အတြက္ ဂိမ္းမကစားဘဲ ေငြထုတ္ယူနိင္ပါသည္။

💎 ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြႏွင့္ကစားထားေသာ JDB / CQ9 / JILI / FC / PP / PG စေလာ့ဂိမ္းမ်ား၏ Coin in ကိုသာတြက္ခ်က္ေပးပါမည္။

 

💎ေန႔စဥ္ 0.6% ေကာ္မရွင္ကို 17-8-2022 တြင္ PP / PG စေလာ့ဂိမ္း စတင္တြက္ခ်က္ပါမည္။


💎 ေန႔စဥ္ကစားေသာ ႀကိမ္ေရမွရရွိေသာ ေကာ္မရွင္မွတ္မ်ားကို ေနာက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ (၄) နာရီတြင္ထည့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။


💎ေကာ္မရွင္ရယူရန္ အနိမ့္ဆုံး‌သတ္မွတ္ထားသည့္ဆုေငြမွာ ( 50 ) မွတ္ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္ေသာမန္ဘာမ်ားသာ ဆုေငြ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္ အမွတ္မျပည့္ေသာ Coin in မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။ ‌ေန႔စဥ္ အသစ္မွစ၍ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

ေငြသြင္းေငြထုတ္သတိေပးခ်က္ ❗️

သြင္းေငြ၏ ႀကိမ္ႏႈန္း(1) ဆ ျပည့္မွသာ ေငြထုတ္ႏိုင္မည္။! 

ဘဏ္အေကာင့္နွင့္ခ်ိတ္္ဆက္ရန္ ( KBZ,AYA,CB Bank) နွင့္ Kpay,Wavepay တို့ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္ပါသည္။

100 ယူနစ္သည္ ေငြက်ပ္ 10,000 နွင့္ညီမ်ွပါသည္ အနည္းဆံုး 3,000 က်ပ္မွ စသြင္းနိုင္ျပီး ယူနစ္ 30 နွင့္ ညီမွ်ပါသည္။

📢 တစ္စုံတစ္ရာနားလည္မႈလြဲပါက Customer Service သို႔ 24 နာရီဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။


📢 GKK777 သို႔ဆက္သြယ္ရန္ Live Chat (သို႔) Viber Official Channel သာရွိပါသည္။ Viber ဖုန္းနံပါတ္မွာလည္း 09 768 875 352 ႏွင့္ ႏွစ္ခုတည္းသာရွိပါသည္။

⛔️ ထို႔ေၾကာင့္ GKK777 မွသတ္မွတ္ထားေသာဆက္သြယ္ရန္ေနရာမ်ားမွဆက္သြယ္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ အျခားေနရာမွဆက္သြယ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာေသာျပသနာမ်ားကို (လုံးဝ)တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသတိေပးႏိုးေဆာ္ပါသည္။

⛔️ Online customer service ဖုန္းမွာလည္း 09-670022895 , 09 773 875 386 သာရွိပါသည္။ 24 နာရီဝန္ေဆာင္မႈရွိပါတယ္ရွင့္။

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ဖုန္းနံပါတ္

 09-670022895

ဖုန္းနံပါတ္

 09-773875386

ေဒါင္းလုဒ္


IOS - Installation

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ျပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ screen ကိုေလွ်ာ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Android - Installation

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ ညာဘက္မီႏူးကိုေရြးခ်ယ္ပါ

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ