ကၽြန္ပ္တို႔အေၾကာင္း


မဂလၤာပါ gkk777 မွၾကိဳဆိုပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ gkk777တြင္ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုသိရွိထား ႏွင္႔ျပီးလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးဂိမ္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားေပးစြမ္းနိုင္ရန္အစဥ္ၾကိဳး ပမ္းေနပါသည္။

တန္ဖိုး

gkk777ေဖာင္ေဒးရွင္းအားလူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႔ေသာOnlineGameမ်ားကစားနိုင္ေစရန္တည္ ေထာင္ထားပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏အားေပးမႈကိုအစဥ္တန္ဖိုးထားျပီးဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကိုကၽြန္ပ္္တို႔ႏွင္႔ ထပ္တူ ရရွိနိုင္လိမ္႔မည္ဟု ေမ်ာ္လင္႔ပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ထံတြင္ လူၾကီးမင္းတို႕ကစားလိုသည္႕ပမာဏႏွင္႔ ကိုက္ ညီႏိုင္မည္႕ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင့္လူၾကီးမင္းတို႕၏ဂိမ္းအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစရန္လူၾကီးမင္းတိုထံမွအၾကံေပးခ်က္မ်ားအားအစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား

ယံုၾကည္ျခင္း၊ေလးစားျခင္းနွင္႔ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔အြန္လိုင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ထားရွိေသာအ ဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ အြန္လိုင္းဂိမ္းေလာကတြင္ ေကာင္းသတင္းျဖင္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔မွအထူးလံုျခံဳေသာေငြေၾကးလဲြေျပာင္းမႈစီမံခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊သမာသမတ္ရွိေသာကစားနည္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ဘာသာစကားေပါင္းစံုအသံုးျပဳ နိုင္ျခင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အား၊လံုျခံဳ စြာထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္း၊စသည္မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးေဆာ႔ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ကာလုပ္ေဆာင္ ေလ႔ရွိပါသည္။

gkk777 ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးအၾကံေပးခ်က္မ်ားေမးျမန္း လိုသည္မ်ား ရွိပါ က ကၽြန္ပ္တို႔Customer serviceသို႕အစဥ္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို႔၏မည္သည္႔အခက္အခဲကိုမဆိုေျဖရွင္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္ၾကိဳ ဆိုေနပါသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား


1. ကၽြန္ပ္တို႔ gkk777 သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားအသံုးျပဳ ျခင္း(သို႔)ေဆာ့ကစား
ရန္မွတ္ပံု တင္ျခင္း အားျဖင္႔လူၾကီးမင္းတို႔သည္
(i) ေအာက္ပါစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(ii) ကၽြန္ပ္တို႔၏လံုၿခံဳ မွဳစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္
(iii)ကစားနည္းမ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႕မွသတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားနားလည္လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္
ဟုယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. ကၽြန္ပ္တို႔မွစည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုအေေျခအေနအရ(တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္အပါအဝင္)
အခ်ိန္အခါမေရြးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲ၊ျဖည္႔စြက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳ ျပင္မႈအားလံုးကိုWebsite ေပၚတြင္အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲထားမႈမ်ားကို Website ေပၚတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္္ မည္္ျဖစ္ပါသည္။ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါကလူၾကီးမင္းတို႔မွ အသံုးျပဳ ေနေသာအေကာင့္အားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစ၊Website အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ေစျပဳ လုပ္သင့္ ပါသည္။သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားသူမ်ား အားလံုးသည္ေျပာင္းလဲထားေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသေဘာ တူလက္ခံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔မွယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။

3. ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website အားအသံုးျပဳ ျခင္း(Website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳ ျခင္းအပါအဝင္)သည္ တခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ား၏( ဥပမာအေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ )တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္ေၾကာင္းလူၾကီးမင္းတို႔အေနၿဖင့္ သိရွိၿပီးၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏ Website တြင္ဝင္ေရာက္ေဆာ့ကစားျခင္း၊website မွေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္းသည္လူၾကီးမင္းတို႔ေနထုိင္ရာႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင္႔ ၿငိစြန္းႏိုင္ျခင္းရွိမရွိနွင့္ဆက္လက္ေဆာ့ ကစားရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ကစားသူမ်ားတြင္တာဝန္ရွိပါသည္။

4. အေကာင့္ျပဳ လုပ္ျခင္း :

4.1 gkk777တြင္၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားလိုသူ(သို႔)အေကာင့္ျပဳ လုပ္လိုသူအားလံုးသည္အသက္၁၈ႏွစ္ျပည္႕ရန္လို အပ္ပါသည္။အသက္ၿပည့္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားမတင္ျပႏုိင္ပါကgkk777မွအေကာင့္အသံုးျပဳ ျခင္းအားရပ္ တန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။gkk777မွအသက္မျပည့္ေသာေလာင္းကစားျပဳ လုပ္ျခင္းအားအထူးကန္႔ကြက္ထားပါသည္။

4.2 အေကာင့္ျပဳ လုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖည့္သြင္းရေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီးျပည့္စံုစြာ ျဖည္႔သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။အခ်က္အလက္မျပည္႔စံုျခင္း၊မွားယြင္းျခင္းမ်ားစစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကအေကာင့္အသံုးျပဳ ခြင္႔အားယာယီရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ျပီးအေကာင့္မရပ္တန္႔ခင္ရွိထားေသာေလာင္းေၾကး နွင့္အႏိုင္အရွံဳး သည္ လည္းရပ္တန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

4.3 အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအားျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သိရွိနား လည္ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းယူဆမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔မွကစားသူမွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေဒသ၏ဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားသူမ်ား၏ဘဏ္အေကာင္႕ ႏွင္႔လိုအပ္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္းရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တို႔မွေတာင္း ဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားမတင္ျပႏိုင္သည့္အေကာင္႔အားရပ္တန္႔ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကစားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။

5. အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား:

5.1 gkk777မွကစားသမားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ ID ႏွင္႔ password မ်ားအားစိတ္ၾကိဳက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို႔ အေနျဖင္႔အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလံုျခံဳ စြာသိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။အေကာင္႔မွေလာင္းေၾကးထပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းႏွင့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္လူၾကီးမင္းတို႔တြင္သာတာဝန္ရိွပါသည္။

5.2 ID ႏွင္႔ Password မွန္ကန္ပါက( အေကာင့္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ )အေကာင့္အတြင္းဝင္ေရာက္ေဆာ႔က စားျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

5.3 လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင္႔အျခားသူမ်ားမိမိအေကာင့္ကစားေနေၾကာင္းသံသယျဖစ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက Password အား Website မွတဆင္႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။ ID ႏွင္႔ password တစ္ခုခုအား ေမ႔သြားျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ျခင္းျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါသည္။

5.4 အေကာင့္တြင္ရွိေသာေငြေၾကးပမာဏႏွင့္အမွတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ထုတ္ယူျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြး Website ေပၚတြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

5.5 ကစားသမားမ်ား၏ အေကာင့္စကားဝွက္မ်ားကို လုံၿခဳံစြာသိမ္းဆည္းပါ။ အေကာင့္စကားဝွက္မ်ား ေပါက္ၾကားပါက၊ အေကာင့္ ထံမွ‌ေငြေၾကးဆုံးရႈးမႈအတြက္ gkk777မွတာဝန္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

6. အေကာင့္အားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင္႔ကစားခြင့္ရုပ္သိမ္းျခင္း:

6.1 လူၾကီးမင္း၏အေကာင့္အားပိတ္လိုပါကကၽြန္ပ္တို႔ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။အေကာင့္တြင္ရွိေသာအမွတ္မ်ား အားလံုးကိုgkk777မွထုတ္ယူထားၿပီးအေကာင့္ပိတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ေလာင္းေၾကးျပဳ လုပ္ေနစဥ္(သို႔)၊ကစား မွတ္အႏိုင္အရႈံးမတြက္ရေသးခင္အေကာင့္အားမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ပိတ္ခြင့္မရွိပါ။

6.2 gkk777မွကစားသမားမ်ား၏အေကာင့္အားအခ်ိန္မေရြး၊မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုရပ္ဆိုင္းခြင့္ (သို႔) ပိတ္ခြင့္ရွိပါသည္။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကကစားသမားမ်ားအားအေၾကာင္းမၾကားပဲအ ေကာင္႔အားရပ္ဆိုင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ပိတ္ပင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။:

(က) Game ကစားရန္ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊

(ခ)ကစားသူမွမမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္(သို႔)တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ကစားျခင္း၊

(ဂ)ကစားသူမွ Website (သို႔)အက္ပလီေကးရွင္းအားမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊အသံုးျပဳ ျပီးအျမတ္ရွာျခင္း၊

(ဃ)အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕(သို႔)တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွအေကာင့္အားပိတ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊

(င) ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီး (သို႔) ၿဖစ္ပြားရန္အလားအလာရွိသည္ဟု gkk777မွယူဆထားျခင္း

6.3 (က)မွ(င)ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင္႕ပိုင္ရွင္သည္ ၄င္း
ေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ gkk777 မွဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္အားလံုးကိုျပန္ဆပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း(သို႔)ပိတ္ပင္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွ အမွတ္အားလံုး မ်ား(သို႔)တစ္ဝက္ကိုgkk777မွနစ္နာေၾကးအျဖစ္သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

7. Website အသံုးျပဳ ျခင္း

7.1 ကစားသူမ်ားအသံုးျပဳ ေသာကြန္ပ်ဴ တာ(သို႔)မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင္႔အင္တာနက္လိုင္းအားစသည္တို႔သည္ Website ကိုသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။Website တြင္ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ားမွျဖစ္ေပၚလာေသာအ မွားမ်ား၊ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားသည္ကစားသူမ်ားတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။website သည္အမွားခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိဘဲ အစဥ္ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လိမ့္မည္ဟုgkk777မွအတည္မျပဳ ႏိုင္ပါသျဖင္႔ကစားသူတို႔အသံုးျပဳ ေသာကိရိယာ၊အင္တာ နက္လိုင္းမေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား ကို gkk777 ဂိမ္းServer တြင္သိုေလွာင္ထား သည္႕အတိုင္းသာဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

7.2 gkk777မွဂိမ္းရလဒ္မ်ားသည္မွန္ကန္ေစ႔စပ္မႈရွိပါသည္။ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္းမသမာေသာနည္းလမ္းမ်ား၊လိမ္ လည္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔အမွတ္ရယူရန္ၾကိဳးစားျခင္းမ်ားေတြ႔ရွိပါကgkk777မွတရားစီရင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအသံုး ျပဳကာေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။သံသယျဖစ္ျခင္းခံရေသာအေကာင့္မွအမွတ္မ်ားကိုေငြသားအျဖစ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ျပီးမသမာေသာနည္းျဖင္႔ကစားျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာေသာကၽြန္ပ္တို႔၏ website ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ကိုထုိကစားသူမွျပန္လည္ေပးဆပ္္ရမည္ျဖစ္သည္။

7.3 ကစားသူအသံုးျပဳ ေသာကိရိယာမ်ား(သို႔)အင္တာနက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမွျဖစ္ေပၚလာေသာေဆာ့၀ဲလ္ (သို႔)အ ေကာင္႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုgkk777မွလက္ခံေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ ။ ေဆာ့၀ဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါကgkk777မွအဆိုပါမွားယြင္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးအား Website မွ ဖယ္ရွား ပစ္မည္ျဖစ္သည္ ။

7.4 gkk777မွ Website ေပၚမွအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအခ်ိန္မေရြးမည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔မဆိုေျပာင္း လဲခြင္႔ ရွိပါသည္။

7.5 gkk777ဂိမ္းအခ်က္အလက္မ်ားျပင္ဆင္မြမ္းမံေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ကစားသမားမ်ားအေနျဖင္႔ဂိမ္းကစားရာမွရုတ္ တစ္ရက္ျပတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါသျဖင္႔ဂိမ္း Website သို႕၀င္ေရာက္၍ဂိမ္းကစားျခင္း၊အေကာင့္၀င္ေရာက္ျခင္း ျပဳ လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။၄င္းအေေျခအေနမ်ိဳးတြင္gkk777မွဂိမ္းWebsite မွျပင္ဆင္မႈမျပဳ လုပ္ခင္ရွိေနေသာအမွတ္ ႏွင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူလအတိုင္းသိမ္းဆည္းေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

7.6 ဂိမ္းရလဒ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္တို႔မွေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကိုအေျခအေနအရဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီးကစား သူမွနည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ ျပီးျပင္ဆင္ထားေသာ ဂိမ္းရလဒ္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

7.7 အေကာင္းဆုံးဂိမ္းအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ Website ႏွင့္ဂိမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအား ဗုဒၶဟူး ေန့တုိင္း မနက္ ၉:၃၀ နာရီမွ ၁၀:၃၀ မိနစ္ထိျပင္ဆင္မူ့မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


8. အားကစားစည္းကမ္းခ်က္ :

8.1 ဤဆိုက္ရွိဂိမ္းအားလုံးအတြက္ အျမင့္ဆုံးထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ 300,000,000 ks

အထူးအစီအစဥ္


🍧အေကာင့္ဖြင့္ဖရီးေဘာနပ္ 30,000ks🍧

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

🍧 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ "Join" ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္စ္ရယူပါ။

🍧 ဤေဘာနပ္သည္ 2/12/2023 မွ စာရင္းသြင္းထားေသာ မန္ဘာဝင္မ်ားသာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မန္ဘာသစ္ေဘာနပ္ အေယာက္ 300 အား system မွ ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ေပးမည္။

🍧 ဤေဘာနပ္ျဖင့္စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္း အားလုံးကစားႏိုင္သည္။ JILI Slot (Dragon Treasure / Secret Treasure / Crazy Hunter) ဂိမ္းကစား၍မရပါ) သတ္မွတ္ထားတဲ့ဂိမ္းမွလြဲ၍ အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္မေပးမည္မဟုတ္ပါ။

🍧 ေငြထုတ္အေကာင့္ Wave - Kpay Level 2 ျဖစ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္သည္။

🍧 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားျပဳျပင္ျခင္း IP မ်ားထပ္ျခင္းရွိပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

🍧ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွအလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ယူမည္။

🍧 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🍧 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) စုစုေပါင္းႏိုင္မွတ္ 1500 မွတ္ေရာက္မွသာ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

🎄သြင္းေငြ 30,000ks /ေဘာနပ္ 15,000ks /ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္မရွိ 🎄

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

🎄 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ "join" ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူပါ။

🎄ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

🎄ဤေဘာနပ္ျဖင့္စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္း အားလုံးကစားႏိုင္သည္။ JILI Slot (Dragon Treasure / Secret Treasure / Crazy Hunter) ဂိမ္းကစား၍မရပါ) သတ္မွတ္ထားတဲ့ဂိမ္းမွလြဲ၍ အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္မေပးမည္မဟုတ္ပါ။

🎄ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🎄ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🎄အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 5 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။ 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

☃️ ေန႔စဥ္ေပးသည့္ ACEWIN & PS အပိုေဘာနပ္ ☃️

 

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

❄️  ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ "JOIN" ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူပါ။

❄️ ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

❄️ ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ ACEWIN & PS (စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္) ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။ အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္မေပးပါ၊ သြင္းေငြအမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

❄️ ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

❄️ ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

❄️ ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

❄️ အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 5 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

🪭ACEWIN / PS 10% ေဘာနပ္စ္ 🪭

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

🪭 တစ္ေန႔တာ အတြင္း ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြျဖင့္ ACEWIN / PS စေလာ့ ဂိမ္းတြင္ကစားထားေသာ Spin (သို) Free Spin တစ္ခ်က္တည္း အႏိုင္ရမွတ္သည္ 500,000ks ႏွင့္အထက္ ရရွိပါက 10% ေဘာနပ္စ္ကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေဘာနပ္စ္မ်ား ရယူရန္အတြက္ ေနာက္ေန႔တြင္ Customer Service ကို ဆက္သြယ္ရပါမည္

🪭 ေဘာနပ္စ္ကို ACEWIN / PS စေလာ့တြင္ကစားႏိုင္ၿပီး ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္မွာ ရရွိထားတဲ့ေဘာနပ္စ္ ပမာဏကိုသာ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။( ပ႐ိုမိုးရွင္းရရွိႏိုင္သည့္ အမွတ္အမ်ားဆုံးမွာ 500,000ks ျဖစ္သည္။)

🪭 ေဘာနပ္စ္ ရယူရန္အတြက္ ေနာက္ေန႔ 00:00:00 နာရီ မွ 23:59:59 နာရီအတြင္း Customer Service ကို ဆက္သြယ္ၿပီးရယူႏိုင္သည္။ တစ္ရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ ရယူႏိုင္သည္။ (ရက္ကူးၿပီး လာမယူပါက ေဘာနပ္စ္ကို အလိုအေလ်ာက္ပယ္ဖ်က္ပါမည္။ေနာက္ရက္အထိစုေဆာင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။)

🪭 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အႏိုင္ေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

🪭  ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🪭 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 3 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️  ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

🦋အႏိုင္ရလြယ္တဲ့ 200,000ks 🦋

 

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

🌈ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး JOIN ကိုႏွိပ္လိုက္ပါက မိမိရယူလိုသည့္ပ႐ိုမိုးရွင္းပမာဏကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေဘာနပ္ကို ရယူႏိုင္ပါသည္။တစ္ရက္အတြင္း မတူညီသည့္ေဘာနပ္ ပမာဏကို တစ္မ်ိဳးတစ္ႀကိမ္စီ ရယူႏိုင္ပါသည္။

🌈ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုရယူရန္ ေငြထုတ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းကိုရယူႏိုင္မည္။

🌈ဤေဘာနပ္ျဖင့္ စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဂိမ္းမွလြဲ၍ အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္မေပးပါ။

🌈ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ။ ျပဳျပင္ပါက သြင္းေငြအရင္းမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🌈အနည္းဆုံး ( 5 ) မွတ္ေအာက္ (သို) သတ္မွတ္ ႀကိမ္ေရျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

🌈ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို System မွအလိုအေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🌈ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

⛔️ GKK777 မွပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

အကန႔္အသတ္မရွိ ေန႔စဥ္ 0.8% ေကာ္မရွင္ ျပန္အမ္းေငြ

💎 GKK777 Website တြင္ အျမင့္မားဆုံးျပန္အမ္းေငြ 0.8% ေကာ္မရွင္ရွိသည္။

💎 ျပန္အမ္းေငြေကာ္မရွင္ကို ေနာက္ရက္ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန(၄)နာရီတြင္ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသိုထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီးႀကိမ္ေရတစ္ဆကစားၿပီးေငြထုတ္ႏိုင္သည္။

💎 ဆုေငြ ( 50 ) မွတ္ေအာက္နည္းပါက ခံစားခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။ Coin in မ်ားကိုေနာက္ရက္အထိ စုေဆာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ေန႔စဥ္အသစ္မွစ၍ တြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

💎 ႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြႏွင့္ကစားထားေသာ (PP/PG/JDB/CQ9/JILI /FC/YB Slot & Fish )(AG Casino) ဂိမ္းမ်ား၏ Coin in ကိုသာတြက္ခ်က္ေပးပါမည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္းအမွတ္ျဖင့္ရရွိသည့္       Coin in မ်ားကိုထည့္တြက္မည္မဟုတ္ပါ။

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

 

🏆GKK777 မွာဖရီးေဘာနပ္အျပင္ ထာဝရေကာ္မရွင္ကိုခံစားဖို့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမ်ားမိတ္ဆက္စို႔🏆

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

🍬 မန္ဘာသစ္ႏွင့္မန္ဘာေဟာင္းမ်ားႏွစ္ဦးစလုံး Free Bonus ခံစားခြင့္ရရွိမည့္အျပင္မန္ဘာေဟာင္းမ်ားအတြက္လည္း0.1% မိတ္ဆက္ေကာ္မရွင္ကို ထာဝရခံစားခြင့္ရွိသည္။

🍬 မန္ဘာသစ္မ်ားအေကာင့္ဖြင့္ၿပီး စာရင္းသြင္းေသာအခါတြင္ Free Bonus ႏွင့္ 0.1% မိတ္ဆက္ေကာ္မရွင္ကို ရရွိရန္အတြက္မန္ဘာေဟာင္း၏ Game ID ကို GKထည့္သြင္းၿပီး မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ေပးရမည္။

🍬 Free Bonus 10,000ks ျဖင့္ စေလာ့ ႏွင့္ ငါးပစ္ဂိမ္း အားလုံးပါဝင္ကစားႏိုင္ပါသည္။

🍬 မိတ္ဆက္ထားေသာ မန္ဘာသစ္မ်ားမ်ားကစားေလ ျပန္အမ္းေငြ 0.1% ေကာ္မရွင္ႀကိမ္ေရမ်ားမ်ားရရွိပါမည္။

🍬 ျပန္အမ္းေငြ 0.1% ေကာ္မရွင္ 5 မွတ္ေအာက္နည္းပါကေကာ္မရွင္ခံစားခြင့္မရွိပါ၊ ႀကိမ္ေရမ်ားကိုလည္း ေနာက္ေန႔တြင္ ထည့္မတြက္ပါ။ 

🍬 မန္ဘာသစ္႐ိုး႐ိုးသြင္းေငြႏွင့္ ကစားထားေသာ ( PP/PG/JILI/JDB/CQ9/FC/YB slot & fish ) ဂိမ္းမ်ားကိုသာတြက္ခ်က္ပါမည္။ 

🍬 မိတ္ဆက္ေကာ္မရွင္ကို ေနာက္ရက္ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန(၄)နာရီတြင္ ဂိမ္းအေကာင့္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိမ္ေရတစ္ဆျပည့္ေအာင္ကစားၿပီး ေငြထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

🌸 ေန႔စဥ္ရယူႏိုင္သည့္ စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ ေဘာနပ္ 🌸

 

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

🌸 ေလာ့အင္ဝင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းတြင္ "join" ႏွိပ္ၿပီး ေဘာနပ္ရယူပါ။

🌸 ဘဏ္အေကာင့္ခ်ိတ္မွသာလွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းရယူႏိုင္မည္။

🌸 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ ဂိမ္းအားလုံးကစားႏိုင္ပါသည္။ အျခားဂိမ္းကစားထားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကို ထုတ္မေပးပါ၊ သြင္းေငြအမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းမည္ျဖစ္သည္။

🌸 ထုတ္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ပိုေသာအမွတ္မ်ားကို system မွ အလိုေလ်ာက္ႏႈတ္ယူမည္။

🌸 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

🌸 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

🌸 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 15 ဆ ျပည့္မွ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။ 

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

🎄အပတ္စဥ္စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေဘာနပ္10,000Ks🎄

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

🍎 ဤပ႐ိုမိုးရွင္းကိုစေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းရယူႏိုင္သည္။ ကိုယ္တိုင္ Join ႏွိပ္ၿပီးရယူလိုက္ပါ။

🍎 ဤေဘာနပ္ျဖင့္ (PP/PG/JILI/JDB/CQ9/FC) စေလာ့ႏွင့္ငါးပစ္ဂိမ္းကစားႏိုင္သည္။ အျခားဂိမ္းကစားပါက အႏိုင္မွတ္မ်ားကိုထုတ္မေပးဘဲ သြင္းေငြအမွတ္သာလွ်င္ျပန္အမ္းပါမည္။

🍎 ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ေငြထုတ္အေကာင့္ အခ်က္လက္မ်ားျပဳျပင္ခြင့္မရွိပါ၊ ျပဳျပင္ပါက အရင္းမွတ္သာျပန္အမ္းပါမည္။

🍎 အနည္းဆုံး (5) မွတ္ေအာက္ (သို႔) ႀကိမ္ေရ 10 ဆျပည့္လွ်င္ ပ႐ိုမိုးရွင္းမွႏုတ္ထြက္ႏိုင္မည္။

🍎 ထုတ္ေငြထက္ပိုေသာအမွတ္ကို System မွေအာ္တိုႏုတ္မည္။

🍎 ပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ Loyalty ခံစားခြင့္မရွိပါ။

⛔️ ပ႐ိုမိုးရွင္းအားလုံး GKK777 မွ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

 

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

 

လစဥ္ 10/20/30 ရက္မွာ ေဘာနပ္ရယူဖို႔ Customer Service သို႔ဆက္သြယ္ရန္ မေမ့ပါႏွင့္

ပ႐ိုမိုးရွင္းစည္းကမ္းခ်က္

💎 gkk777 မန္ဘာမ်ားအားလုံးေဘာနပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

💎 လစဥ္ ၁၀-၂၀-၃၀ ရက္ေန႔တြက္ Customer Service သို႔ဆက္သြယ္ၿပီးေဘာနပ္ရယူပါ။ ၁၀ ရက္ျပည့္တိုင္းတစ္ႀကိမ္တြက္ခ်က္ေပးၿပီးေနာက္ေန႔ ၀၀:၀၀ နာရီမွစ၍ ေဘာနပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။

💎 ၁၀ ရက္ျပည့္တိုင္း ေဘာနပ္မယူပါကပယ္ဖ်က္မည္။ ေနာက္တႀကိမ္ ၁၀ ရက္အတြက္ အသစ္တြက္ခ်က္ပါမည္။

⛔️ GKK777 မွဤေဘာနပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ရပ္တန႔္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

 

😍Contact Information😍 

Follow us on Facebook, Viber, and Telegram to get the latest updates on offers.   

    

💰  ေငြသြင္းေငြထုတ္သတိေပးခ်က္ 💰

💵 သြင္းေငြ၏ ႀကိမ္ႏႈန္း(1) ဆ ျပည့္မွသာ ေငြထုတ္ႏိုင္မည္။! 

💵 ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ (K Pay - Wave Pay - KBZ Bank - Cb Bank - Aya Bank - Aya Pay - YOma Bank - Uab Pay - USDT တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

💵 100 ယူနစ္သည္ ေငြက်ပ္ 10,000 နွင့္ညီမ်ွပါသည္ အနည္းဆံုး 3,000 က်ပ္မွ စသြင္းနိုင္ျပီး ယူနစ္ 30 နွင့္ ညီမွ်ပါသည္။

☎️📞 တစ္စုံတစ္ရာနားလည္မႈလြဲပါက Customer Service သို႔ 24 နာရီဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။


📢 GKK777 သို႔ဆက္သြယ္ရန္ Live Chat (သို႔) Viber Official Channel သာရွိပါသည္။ Viber ဖုန္းနံပါတ္မွာလည္း 09-447261744 တစ္ခုတည္းသာရွိပါသည္။

⛔️ ထို႔ေၾကာင့္ GKK777 မွသတ္မွတ္ထားေသာဆက္သြယ္ရန္ေနရာမ်ားမွဆက္သြယ္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ အျခားေနရာမွဆက္သြယ္ၿပီးျဖစ္ေပၚလာေသာျပသနာမ်ားကို (လုံးဝ)တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသတိေပးႏိုးေဆာ္ပါသည္။

⛔️ Online customer service ဖုန္းမွာလည္း 09-786058050 , 09 -666427542 သာရွိပါသည္။ 24 နာရီဝန္ေဆာင္မႈရွိပါတယ္ရွင့္။

ကြ ်နု္ပ္တုိ ့ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္


ေဒါင္းလုဒ္


Add to home screen

 • အဆင့္ 1

  Safari ျဖင့္websiteဖြင့္ပါ , ေအာက္ေျခ မီႏူးကိုဖြင့္လွစ္ၿပီး"ရွယ္ယာခလုတ္"ကိုႏွိပ္ပါ .

 • အဆင့္ 2

  မီႏူးဖြင့္မိျဖင့္ျပီး မီႏူးးမွ “Add to Home screen”ကိုနိပ္ပါ

 • အဆင့္ 3

  website ကိုေရြးခ်ယ္ျပီ သိမ္းဆည္ပါ

Apk - Download

 • အဆင့္ 1

  Google Chrome browser မွ website ထဲသို့၀င္ပါ

 • အဆင့္ 2

  Click App download

 • အဆင့္ 3

  Click Download app

 • အဆင့္ 4

  Then click OK

 • အဆင့္ 5

  Click install

 • အဆင့္ 6

  Now you have icon app